Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej usosweb.ue.poznan.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-19.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem są następujące niezgodności:

  • Strona posiada elementy graficzne/nietekstowe, które powinny być ukryte podczas korzystania z programów czytających,
  • Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria,
  • Strona posiada formularze bez etykiet, które określają jego cel, bez alternatywnego tytułu oraz pola pozbawione etykiet,
  • Strona posiada elementy, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących kontrastu,
  • Strona zawiera elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informując o tym,
  • Na stronie dostępne są pliki tekstowe w formacie PDF, które nie zostały dostosowane cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-17 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Andrzejewska, e-mail: marta.andrzejewska@ue.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 856 92 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajduje się na stronie deklaracji dostępności UEP.

al. Niepodległości 10 61-875 Poznań tel: +48 61 856 90 00 https://www.ue.poznan.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4UEP0.1 (2023-10-18)